Puhe- ja toimintaterapia

Pro TERAPIAPALVELUT

Tarjoamme puhe- ja toimintaterapiapalveluita pääsääntöisesti lapsille ja nuorille Pohjois-Pohjanmaalla (Kempele, Oulu ja lähikunnat, Ylivieska ja lähikunnat).

Terapiapalveluiden kulmakivenä on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Asiakkaan taustojen ymmärtäminen ja asiakkaan omien vahvuuksien ja osallisuuden vahvistaminen on työmme keskiössä. Terapiapalvelut toteutuvat lapsen/asiakkaan omissa ympäristöissä, kotona ja päiväkodissa/koulussa sekä asiakkaan tarpeiden mukaan vastaanotollamme. Tavoitteena on, että asiakas saa tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaista laadukasta terapiapalvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä ja sitä kautta osallisuutta omassa elämässä.

Puheterapialla kuntoutetaan puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikaation, suualueen motoriikan, nielemisen ja syömisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikointikyky: itseilmaisu, ymmärretyksi tuleminen ja vuorovaikutuskumppanin ilmaisujen ymmärtäminen.

Puheterapeutti on valmistunut logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja saanut Valviralta oikeuden käyttää puheterapeutin ammattinimikettä.

Puheterapiaa toteuttaa Oulun ja Ylivieskan seudulla puheterapeutti Johanna Heikkilä. Puheterapia toteutetaan suomen kielellä asiakkaan omassa arkiympäristössä tai vastaanotolla Kempeleessä.

Puheterapiaan voit tulla itse maksavana, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaana, jolloin Kela maksaa kuntoutuksen. Kelan vaativaa lääkinnällistä puheterapiaa toteutamme vastaanotolla Kempeleessä, koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä Kempeleessä, Oulussa ja lähikunnissa sekä Ylivieskassa ja lähikunnissa.

Puheterapeutti Johanna Heikkilä

Hei! Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2013. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla kuntouttaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Olen kuntouttanut laaja-alaisesti erilaisia puheeseen, kieleen, vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyviä pulmia.

Puheterapiaa tarjoan Kempeleessä ja muualla Oulun seudulla sekä Ylivieskassa ja lähikunnissa. Puheterapiani perustuu vahvasti asiakaslähtöisen, luottamuksellisen vuorovaikutuksen ympärille. Lapsen puheterapiassa kuntoutus perustuu lasta kuuntelevalle leikille ja aidolle läsnäololle. Terapian kulmakiviä on jaettu ilo ja kuunteleva vuorovaikutus, jossa asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa kokemuksen omasta arvokkuudestaan.

Terapiani tavoitteena on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen. Puheterapiassa on tavoitteena auttaa koko perhettä. Asiakkaan taustojen ymmärtäminen ja asiakkaan omien vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen on tärkeää. Yhteisöllinen ja toiminnallinen kuntoutus on minulle luontaista. Yhteistyö asiakkaani lähipiirin kanssa on palkitsevaa: yhdessä olemme vahvempia. Kelan kustantamissa kuntoutuksissa puheterapia tapahtuu lapsen/asiakkaan omissa ympäristöissä, kotona ja päiväkodissa/koulussa tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti vastaanotolla Kempeleessä.

Olen erityisen kiinnostunut varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutukseen liittyvistä haasteista. Olen työskennellyt vuosien ajan eri kulttuureista tulevien perheiden kanssa. Olen myös perehtynyt kiintymyssuhteissaan haavoittuneiden lasten kanssa työskentelyyn. Puheterapiani tavoitteena on aina aito kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen, puheterapiassa tuetaan aina myös lapsen tunne-elämän kehitystä.

Vuorovaikutuksen herkät ja monisyiset ilmenemismuodot ovat tulleet tutummaksi varhaisen vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä Care Indexin koulutuksessa. Dialogista puheterapiaa, vastavuoroiseen ja aitoon vuorovaikutussuhteeseen ja siihen luottamiseen minua vahvistaa osallistuminen Dialogisen puheterapian tuki ry:n toimintaan. Työssäni koen olevani tutkimusmatkalla leikin voimasta. Tutkin ja perehdyn aktiivisesti leikin suomiin mahdollisuuksiin lapsen kasvussa ja kuntoutumisessa – Leikki sijansa saakoon -koulutukset ovat olleet suunnannäyttäjinä tällä tiellä. Asiakkaan tarpeen mukaan käytän erilaisia AAC-menetelmiä (tukiviittomia, kuvia) ja perehdyn erilaisiin kuntoutusmenetelmiin. Olen kuitenkin kokenut, että menetelmistä vaikuttavin on luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde. Minulla on säännöllinen työnohjaus.

Kielitaito:

– Terapiakielenä suomi

– Ohjaukset myös englanniksi

Vapaita asiakaspaikkoja:

– Oulu/Kempele ja lähikunnat

– Ylivieska

Toimitilat

Toimitilamme sijaitsevat Oulussa ja Kempeleessä. Yrityksemme käyntiosoite Elokuja 10, Kempele. Terapiapalveluiden käytössä on terapiahuoneet, tiloissamme on esteetön WC sekä odotustila. Pääsy toimitiloihimme on esteetön.

Pro Terapiapalvelut ovat osa Pro Perhekoteja; sosiaalihuollon lyhyt- ja pitkäaikasta sijaishuoltoa. 

Erityisosaamisemme on kiintymyssuhteissaan haavoittuneiden lasten ja nuorten kohtaamisessa. 

Terapiapalveluita tarjotaan myös yrityksemme lastenkotiin ja perhekoteihin konsultaation ja yhteisö- ja/tai yksilöterapioiden kautta.

Yhteystiedot

Vapaita puheterapiapaikkoja voi kysyä suoraan Johannalta:

Linkkejä

Kansaneläkelaitos: www.kela.fi

Kela yksilöterapioiden palvelukuvaus: https://www.kela.fi/documents/20124/940710/palvelukuvaus-vaativan-laakinnallisen-kuntoutuksen-yksiloterapiat.pdf

Kehitysvammaisten tukiliitto: https://www.tukiliitto.fi

Aivoliitto: https://www.aivoliitto.fi

Kehitysvammaisten palvelusäätiö: https://kvps.fi

Kansaneläkelaitos: www.kela.fi

Kehitysvammaisten tukiliitto: https://www.tukiliitto.fi

Aivoliitto: https://www.aivoliitto.fi

Kehitysvammaisten palvelusäätiö: https://kvps.fi

Copyright Pro Terapiapalvelut 2022